رضا : کتاب مک موری رو کسب داره؟
هدیه : من دارم
حسین : کسی کتاب شیمی داره؟
رضا : سلام
تست : کلاس حجتی تشکیل میشه
کاربر3 : سلام
کاربر : سلام
کاربر : سلام
کاربر : سلام
کاربر : سلام