تیم ویکی اپ

بنیان گذار :

رضا سارانی

***

مدیر بخش منابع :

وحید محمودی

***

مدیر اجرایی :

حسین موسوی

***